Waar u op moet letten bij het zoeken naar gastouderopvang

Er zijn verschillende manieren waarop u gastouderopvang kunt organiseren. Sommige ouders
hebben nog geen gastouder of gastouderbureau, terwijl andere ouders al één van de twee
geregeld hebben en op zoek willen naar een aansluitend gastouderbureau of gastouder.

Geregistreerde kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet zowel de gastouder als het
gastouderbureau geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag moet u het registratienummer van de gastouder en het
gastouderbureau doorgeven aan de Belastingdienst.

GGD rapport

De GGD controleert of het gastouderbureau en de gastouder voldoen aan de kwaliteitseisen die
zijn gesteld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In het rapport van
controle kunt u per onderwerp zien of aan deze eisen voldaan wordt. Het GGD rapport staat op
de website van het gastouderbureau, maar kan ook via het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden ingezien. De GGD inspecteert het gastouderbureau en
de gastouder los van elkaar, dus van beide partijen is een apart rapport in te zien.

Lid van Brancheorganisatie Kinderopvang

Wanneer het gastouderbureau is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang, de
belangenbehartiger voor ondernemers, volgt de opvang kwaliteitsafspraken die met BOinK
gemaakt zijn in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Ook volgt het gastouderbureau de
Governance Code, waarin goed bestuur omschreven staat. Meer informatie over de Governance
Code vindt u bij Brancheorganisatie Kinderopvang. In het GGD rapport kunt u vinden of uw
gastouderbureau is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang.

Bemiddeling door en contact met het gastouderbureau

In diverse wet- en regelgeving zijn de verantwoordelijkheden van het gastouderbureau
vastgelegd. Nadat u zich heeft ingeschreven bij een gastouderbureau, vindt een intakegesprek
plaats waarin duidelijk wordt waar de opvang plaats zal vinden. In dat gesprek krijgt u tevens
informatie over de inhoud van de opvang, de kosten en de dienstverlening van het
gastouderbureau. Vervolgens zorgt het gastouderbureau voor de koppeling aan een gastouder.
Hierna vindt een koppelingsgesprek plaats met ouder, gastouder en gastouderbureau. Het
gastouderbureau is verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken en het sluiten van een
overeenkomst. Tot slot zorgt het gastouderbureau voor een jaarlijks evaluatiegesprek met de
ouders, waar een schriftelijk verslag van wordt gemaakt.

Sfeer en gastouder

Het gevoel dat u heeft bij een bepaalde opvang is belangrijk. Vraag daarom eerst een rondleiding
door het huis van de gastouder voordat u een keuze maakt. Bekijk de binnen- en de buitenruimte
gastouder. U kunt letten op de reactie van de gastouder op vragen, of hij/zij de tijd neemt en hoe
hij/zij met de kinderen omgaat. Daarnaast kunt u vragen wat het beleid is van de gastouder
omtrent ziekte, vervanging en stagiaires.

Prijs/kwaliteit verhouding

Let bij de prijs van de opvang op de kwaliteit die het gastouderbureau biedt. Het is raadzaam om
te kijken welke bemiddelingstarieven het gastouderbureau hanteert en welke diensten daarvoor
worden aangeboden, zoals vervanging bij ziekte. Hanteert het gastouderbureau vaste
bemiddelingstarieven of een tarief per uur? Daarnaast is het goed om te kijken welke zaken in- of
exclusief de uurprijs van de gastouder zijn. Moet u bijvoorbeeld extra betalen voor luiers, voeding
of uitjes?

Betalingsvoorwaarden

Het is verstandig om de betalingsvoorwaarden te bekijken. Moet er vooraf betaald worden?
Betaalt u per uur of per dagdeel/blok en moet er betaald worden per automatische incasso? Soms
kan de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan het gastouderbureau worden overgemaakt. U blijft
echter altijd zelf verantwoordelijk voor de aangevraagde en (eventueel teveel, te weinig of
onterecht) uitgekeerde toeslag. BOinK raad dit daarom bijna altijd af.
In sommige gevallen worden er in het contract afspraken gemaakt over een minimaal af te nemen
periode of is een boeteclausule opgenomen voor het geval u met de gastouder naar een ander
gastouderbureau overstapt.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid staat omschreven wat de visie van de opvang is op de ontwikkeling van
kinderen. Past het pedagogisch beleid bij uw eigen ideeën over opvoeden en kinderopvang? Ook
staat omschreven hoe de gastouder omgaat met verschillen in het ontwikkelingsniveau van
kinderen.