DE OUDERCOMMISSIE VAN GASTOUDERBUREAU DE KLEINE KROON

Minimaal twee keer per jaar komt de oudercommissie bijeen. Gastouderbureau De Kleine Kroon streeft naar een open overleg met de leden van de oudercommissie zodat inspraak van ouders gewaarborgd is.  Indien ouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de oudercommissie kunnen zij dit kenbaar maken bij het gastouderbureau of bij de leden van de oudercommissie.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn ondermeer:

 • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
 • gevraagd en ongevraagd advies geven aan De Kleine Kroon
 • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoord kinderopvang
 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
 • het pedagogisch beleid
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • wijziging van de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie bestaat op dit moment uit twee leden. Op uw eigen pagina vindt u meer informatie over de oudercommissieleden.

Heeft u een vraag of opmerking voor de oudercommissie dan kunt u deze mailen naar de voorzitter via het emailadres: oudercommissie@gobdekleinekroon.nl

Tevens kunt u hier het oudercommissiereglement lezen.