Dienstverlening aan huis

Een gastouder kan ook bij u in huis op uw kinderen passen.  Als u dat wenst en als het werk het toelaat,  kan de gastouder ook licht huishoudelijk werk voor u doen.  Onze gastouders hebben ervaring met kinderen door studie, werk en/of door het opvoeden van eigen kinderen. Een gastouder mag maximaal drie dagen per week voor u werken en werkt volgens het contract ‘Dienstverlening aan huis’. 

De regelgeving Dienstverlening aan huis

U bent geïnteresseerd in gastouderopvang in uw eigen huis via de Regeling Dienstverlening aan Huis. De regelgeving hieromtrent is afwijkend van de regels die gelden op het moment dat kinderen naar de gastouder zouden worden gebracht.

Het toepassen van de Regeling Dienstverlening aan Huis is wettelijk verplicht wanneer de ouder/verzorger kiest voor opvang van hun kind(deren) in hun eigen huis. Het is een sterk vereenvoudigde arbeidsovereenkomst:

– De ouder/verzorger is in deze regeling de werkgever;
– De gastouder de werknemer.

De gastouder ontvangt bij deze vorm van opvang per uur mimimaal het bruto minimumuurloon vermeerdert met vakantietoeslag en doorbetaalde vakantie.

 

De regeling personeel aan huis

De regeling ‘Personeel aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang minimaal 4 dagen per week plaatsvindt. Ook 4 dagen per week van 1 uur worden aangemerkt als 4 dagen per week en valt hiermee dus onder de regeling ‘Personeel aan huis’.

VERPLICHTINGEN EN RECHTEN

Voor zowel de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ als de regeling ‘Personeel aan huis’ gelden de onderstaande verplichtingen. De gastouder heeft recht op:

– Betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid)
– 8% Vakantietoeslag
– 4 Weken doorbetaling tijdens vakantie
– 6 Weken doorbetaling (van tenminste 70% van het minimum loon) tijdens ziekte

KINDEROPVANGTOESLAG TIJDENS VAKANTIEWEKEN

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

KENMERKEN VAN DE ‘AAN HUIS’-REGELINGEN

Tussen de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’ bestaan tevens enkele belangrijke verschillen. Deze verschillen zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

Dienstverlening aan huis Personeel aan huis
Opvang maximaal 3 dagen per week Opvang op minimaal 4 dagen per week
Er wordt geen loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden Er wordt wel loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden
Gastouder wordt bruto uitbetaald Gastouder wordt netto uitbetaald
Gastouder is niet verzekerd voor werknemersverzekering Gastouder is wel verzekerd voor werknemersverzekering

 

EXTRA ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, leidt de regeling ‘Personeel aan huis’ tot extra administratieve verplichtingen. Er dient maandelijks een loonstrook te worden gemaakt waarin het netto loon van de gastouder is berekend. Daarnaast dient jaarlijks een jaaropgave voor de gastouder te worden verstrekt en er dient een aangifte loonbelasting te worden gedaan. Deze werkzaamheden zullen door ons worden uitbesteed aan een loonadministratie kantoor. De extra kosten hiervan zullen worden doorberekend.

Voorwaarden dienstverlening aan huis

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • De opvang is voor maximaal 3 dagen per week, ongeacht het aantal uren per dag. Let op: de ene week 2 dagen en de andere week 4 dagen is niet toegestaan. In het geval dat er op meer dan 3 dagen per week opvang nodig is, dan zou 2 verschillende gastouders een oplossing kunnen zijn;
  • Bij ziekte heeft de gastouder recht op loondoorbetaling voor maximaal 6 weken met uitzondering van de eerste 2 ziektedagen. Dit ziektegeld is minimaal het minimumloon dat van toepassing is, of tenminste 70% van het laatstverdiende loon op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden voorafgaand aan de ziekte periode. Deze ziekte uren geven geen recht op kinderopvangtoeslag omdat er geen opvang geboden kon worden.
  • De ouder heeft geen afdracht loonbelasting en premies werknemersverzekering. De gastouder is dus niet verzekerd voor ziekte, WIA en WW;
  • De ouder hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen indien de gastouderopvang beëindigd wordt; wij werken met een opzegtermijn van 2 maanden (schriftelijk), voorafgegaan door een proeftijd van 2 maanden;
  • Erkende feestdagen worden niet doorbetaald aan de gastouder;
  • De woning van de ouder/verzorger voldoet aan de actuele veiligheid- en hygiëneaspecten die middels de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid door het gastouderbureau wordt getoetst, de woning is bijvoorbeeld te allen tijde rookvrij;
  • Het opvangadres (uw huis) wordt, voor zolang de opvang duurt, opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voorafgaand aan de registratie in het LRKP zal de GGD de opvanglocatie komen bezoeken, ook om de gastouder te ontmoeten. Het opvangadres krijgt, na goedkeuring, vervolgens een uniek registratienummer. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag wanneer de opvanglocatie een registratienummer heeft

Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl