KWALITEITSEISEN EN DIPLOMA’S GASTOUDEROPVANG

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang . U moet als gastouder aan een aantal wettelijk vastgestelde eisen voldoen. De Kleine Kroon beoordeelt of U voldoet  aan alle eisen en controleert dit regelmatig gedurende de opvangperiode. Ook de GGD houdt hier toezicht op via documentonderzoek en (onaangekondigde) huisinspecties. Een gastouder wordt alleen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) als aan alle eisen wordt voldaan.

GGD  EISEN:

  • De gastouder dient in het bezit te zijn van een erkend diploma
  • De gastouder dient in het bezit te zijn van een geregistreerd en geldig EHBO voor kinderen certificaat
  • De gastouder dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Indien U in Uw eigen huis opvangt biedt, dan dienen  alle huisgenoten boven de 18 jaar  een VOG te bezitten. Wanneer gastouders zich aansluiten bij een ander gastouderbureau, hoeven zij geen nieuwe VOG aan te vragen.
  • De uitkomst van de Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid en gezondheid dienen voldoende te zijn
  • De gastouder dient bekend te zijn met, en handelt naar, het pedagogisch beleidsplan en protocol kindermishandeling van gastouderbureau De Kleine Kroon
  • De gastouder dient de Nederlands of Friese  taal als voertaal gebruiken
  • De gastouder dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de opvang
  • De gastouder dient in het bezit te zijn van een adequate verzekering voor de dekking van schade aan derden
  • De gastouders die tijdens de opvang gebruik maken van een auto dienen ook in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering

Naast de eisen aan de gastouders worden er ook eisen gesteld aan de opvanglocatie en het aantal opvangkinderen.