Klachtenprocedure gastouderbureau De Kleine Kroon

Interne Klachtenprocedure

Klacht? Mocht u ergens onvrede of een klacht over hebben, laat het ons weten!

Wij willen de regels voor het indienen van klachten zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk houden. Klachten kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email kenbaar gemaakt worden. Klachten worden binnen twee weken onderzocht en/of behandeld door de medewerker die de klacht in ontvangst neemt. De medewerker meldt de klacht altijd bij de directie. Voor meer informatie over het indienen en de verwerking van de klacht:

Meer informatie over de interne klachtenregeling kunt hier downloaden
Het reglement voor klachten die men wil richten aan de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u hier downloaden.

Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door het gastouderbureau, dan  kunt u ook kiezen voor een externe procedure. In dat geval kunt u de klacht voorleggen aan een externe partij; de Geschillencommissie Kinderopvang.

Gastouderbureau De Kleine Kroon brengt de klachtenregeling op de website onder de aandacht.

Eens per jaar, in het jaarverslag, worden de klachten geanalyseerd en meegenomen in de systeembeoordeling. Op een systematische wijze wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en de afhandeling van de geconstateerde klachten. Deze analyse bespreekt de directie met de medewerkers. Door de directie worden, indien noodzakelijk aanpassingen verricht.

De Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen:

Kinderopvanginstellingen vallen onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en zijn daarmee automatisch aangesloten bij een externe klachtencommissie. Voor gastouderbureau De Kleine Kroon is dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij zijn een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de verwerking ervan kunt u terecht bij  www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 310 5310

Klachtencoördinator:

De klachtencoordinator van De Kleine Kroon is L. Boukharssa. Zij is bereikbaar op 020-8208702 of via email naar loubna@gobdekleinekroon.nl.

U kunt ook schrijven naar:

Gob De Kleine Kroon
T.a.v. Klachtencoördinator
Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam

Jaarverslag klachten 2013

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2015

Jaarverslag klachten 2017

Jaarverslag klachten 2018

Jaarverslag klachten 2019

Klachten oudercommissie in 2013
In 2013 is door de oudercommissie van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klacht ingediend bij de stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.

Klachten (gast)ouders in 2013
In 2015 zijn er door (gast)ouders van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klachten ingediend bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Klachten oudercommissie in 2014
In 2014 is door de oudercommissie van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klacht ingediend bij de stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.

Klachten (gast)ouders in 2014
In 2015 zijn er door (gast)ouders van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klachten ingediend bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Klachten oudercommissie in 2015
In 2015 is door de oudercommissie van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klacht ingediend bij de stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.

Klachten (gast)ouders in 2015
In 2015 zijn er door (gast)ouders van Gastouderbureau De Kleine Kroon geen klachten ingediend bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Zie brief: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Beschrijving klachtenregeling geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wilt u, uw klacht het liefst door een onafhankelijke commissie laten behandelen of bent u van mening dat Gastouderbureau De Kleine Kroon uw klacht niet naar behoren heeft afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij: De geschillencommissie Kinderopvang.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Procedure

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Registratiebevestiging bij de Geschillencommissie is hier te downloaden

Voor de verkorte procedure geschillencommissie kinderopvang kunt u op deze pagina vinden.