OPVANG AAN HUIS

DE REGELGEVING OMTRENT GASTOUDEROPVANG AAN HUIS

Als u als vraagouder kiest voor gastouderopvang aan huis dan krijgt u te maken met de regelingen Dienstverlening aan huis’ of ‘Personeel aan huis’. Hierop zijn uitzonderingen. Er is geen sprake van Dienstverlening of Personeel aan huis indien sprake is van opvang door een familierelatie of als de gastouder door de belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer.

De regeling ‘Dienstverlening aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang maximaal 3 dagen per week plaats vindt. Het aantal uur per dag maakt daarbij niet uit. De regeling ‘Personeel aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang plaats vindt vanaf 4 dagen per week. Daarbij worden ook 4 dagen per week van 1 uur aangemerkt als 4 dagen per week.

Voor zowel de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ als de regeling ‘Personeel aan huis’ gelden de onderstaande (betaling)verplichtingen. Een gastouder heeft recht op betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid), 8% Vakantietoeslag, 4 Weken doorbetaling tijdens vakantie, en 6 Weken doorbetaling van tenminste 70% van het minimum loon tijdens ziekte.

Het verschil tussen de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’ is dat u als particuliere opdrachtgever (vraagouder) geen loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeft af te dragen in geval van ‘Dienstverlening aan huis’. Met deze administratieve lasten dient u wel rekening te houden ingeval van ‘Personeel aan huis’.

KENMERKEN VAN DE ‘OPVANG AAN HUIS’-REGELINGEN

Om de verschillen tussen de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’ voor u duidelijk te maken zijn deze weergegeven in het onderstaand overzicht.

Dienstverlening aan huis Personeel aan huis
Opvang maximaal 3 dagen per week Opvang op minimaal 4 dagen per week
Geen loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden Wel loonheffing en premies werknemersverzekering
Gastouder wordt bruto uitbetaald Gastouder wordt netto uitbetaald
Gastouder is niet verzekerd voor werknemersverzekering Gastouder is wel verzekerd voor werknemersverzekering

Een uitzondering op de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ of ‘Personeel aan huis’ is wanneer een gastouder als zelfstandige voor u werkt. Om de arbeidsverhouding tussen U en de gastouder duidelijk te maken vragen wij de gastouder een  zgn. VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie) aan te vragen bij de belastingdienst. Op deze manier wordt voorkomen dat u achteraf risico loopt in het betalen van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

EXTRA ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, leidt de regeling ‘Personeel aan huis’ tot extra administratieve verplichtingen. Er dient maandelijks een loonstrook te worden gemaakt waarin het netto loon van de gastouder is berekend. Daarnaast dient jaarlijks een jaaropgave voor de gastouder te worden verstrekt en er dient een aangifte loonbelasting te worden gedaan. Geldt dit voor u dan kunt u deze werkzaamheden aan ons uitbesteden. Wij dragen dan zorg voor de loonadministratie van uw gastouder.

Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl