BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen De kleine kroon en de vraagouder; respectievelijk De kleine kroon en de Gastouder, die opgenomen zijn in de overeenkomst vraagouder, respectievelijk de overeenkomst gastouder en de Koppelingsovereenkomst. lees meer…

Pedagogisch beleidsplan: Voor U ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau De kleine kroon. Hierin geven wij een beschrijving van onze pedagogische visie, werkwijze en opvoedingsklimaat, die alle gastouders aangesloten bij De Kleine Kroon, hanteren. In dit plan kunt U lezen op welke wijze De Kleine Kroon in samenwerking met de gastouders, de zorg voor Uw kind invult en wat wij als ‘Gastouderbureau’ belangrijk vinden om in ons programma te implementeren zodat wij de beste zorg voor Uw kind kunnen garanderen. lees meer…

Protocol kindermishandeling: Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang. lees meer…

Reglement oudercommissie: Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen  adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).  De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. lees meer…

Toetsingskader gastouder: Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de kwaliteitsaspecten, ingedeeld naar domeinen en voorwaarden. Vastgelegd is naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt. lees meer…

Overdrachtformulier: Hierin houdt de gastouder bij hoe de opvang is verlopen, gedurende de dag.

Protocol ziekte kinderen en toedienen medicatie: Als ouder kies je o.a. voor een gastouder omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het gastoudergezin niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn. lees meer…

Verklaring vervoersregeling: Over vervoer van kinderen moeten afspraken gemaakt worden tussen vraag- en gastouder. Dit kan middels dit formulier.