GASTOUDER WORDEN

Bent U gek op kinderen of heeft U zelf kleinkinderen? Heeft U op een andere manier ervaring opgedaan met de dagelijkse opvang van kinderen? Of werkt U al voor een gastgezin, maar wilt U daar als officiële gastouder aan de slag? Bij ons bent U aan het goede adres! Gastouderbureau De Kleine Kroon is namelijk altijd op zoek naar enthousiaste gastouders. Een gastouder is iemand die één of meerdere kinderen verzorgt van wie de ouders werken. De opvang vindt bij U of bij de vraagouder in huis plaats.

Gastouders kiezen voor De Kleine Kroon om:

 • Grootste aanbod vraagouders in de buurt
 • Gratis tussentijds professionaliseren
 • Geen instapkosten of bemiddelingskosten
 • Je zit nergens aan vast
 • Altijd goed verzekerd
 • Uitstekende contractuele voorwaarden

Hoe werkt gastouderopvang

Hoe het werkt

Wie als gastouder via De Kleine Kroon  aan het werk gaat, moet eerst aan een aantal wettelijke deskundigheidseisen voldoen. Wij helpen U graag verder met het verzorgen van de juiste  diploma’s en certificaten. Wanneer U over alle documenten beschikt, melden wij U aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP). Als U daarin opgenomen bent, komen de ouders van wie U de kinderen opvangt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Inschrijven kan via onze website inschrijven gastouder’. Wij nemen daarna z.s.m. contact op om uw aanvraag te beoordelen en voltooien.

Kwaliteitseisen en diploma's

Hieronder staan de wettelijke deskundigheidseisen voor U op een rij.

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U kunt een verklaring van goed gedrag overleggen of deze bij Uw gemeente opvragen
 • U heeft aantoonbare ervaring met het opvangen van kinderen
 • U beheerst de Nederlandse taal goed
 • U beschikt over een EHBO-certificaat of bent bereid deze te halen
 • U bent bereid aan alle wettelijke eisen voor gastouders te voldoen
 • U heeft bij voorkeur een diploma in de zorg of in de kinderopvang
 • U beschikt over een woning die groot genoeg is om kinderen op te vangen of U bent bereid opvang te bieden in het huis van de vraagouders
 • U bent bereid om opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang

Diplomalijst gastouders

Beschikt U over een van deze opleidingen, dan bent U bevoegd om gastouder te worden.

Beschikt u niet over een relevante diploma, maar wilt u wel gastouder worden? Dan kunt u de verkorte diplomaroute tot gastouder volgen. De verkorte diplomaroute is voornamelijk een thuisstudie, waarbij je eenmaal een toets moet afleggen op een centrale plek. Daarnaast is er één praktijkdag, waarbij de examinator je bezoekt om te beoordelen of je bekwaam bent om gastouder te zijn. De meeste gastouders halen hun diploma binnen 6 weken. De kosten van deze opleiding zijn € 1175,- . Je scholingsuitgaven zijn aftrekbaar.

Voor meer informatie over de diplomaroute kunt u kijken op de website van ROCRIVOR.

Belastingdienst

BELASTING & FISCALE VOORDELEN

Als gastouder kunt u werken onder de Regeling Dienstverlening aan Huis of u kunt als zelfstandige aan de slag.

Als u als gastouder door de Belastingdienst bent  aangemerkt als zelfstandig ondernemer  dan  brengt dat fiscale voordelen met zich mee.  Zo zijn er momenteel de volgende fiscale voordelen waar u als zelfstandig ondernemer voor in aanmerking kunt komen: De startersaftrek (eerste 3 jaar), zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Iedere zelfstandig ondernemer heeft recht op MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoeft niet te worden voldaan aan het zgn. urencriterium. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 12% van het zgn. resultaat (na aftrek van de eventuele startersaftrek en zelfstandigenaftrek).

Om als zelfstandige aangemerkt te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u voldoen aan het urencriterium; u moet dan minimaal 1225 uur besteden aan uw onderneming. Voor elk jaar dient U dit te kunnen aantonen vanuit een urenstaat. Voor het urencriterium tellen niet alleen de opvanguren van de kinderen mee, maar alle uren die je besteedt in het kader van je eigen onderneming. Voor zowel de startersaftrek als de zelfstandigenaftrek moet wel worden voldaan aan het urencriterium.  Verder dient u te werken met minimaal twee gezinnen (opdrachtgevers) en dient uw onderneming winstgevend te zijn.

Zelfstandig ondernemen

Als gastouder kunt u uw diensten aanbieden als zelfstandig ondernemer, zoals eerder besproken. De vraag of u een zelfstandig ondernemer bent is afhankelijk van een aantal criteria die de belastingdienst heeft gesteld, zoals eerder besproken. De Belastingdienst kijk daarvoor naar de vragen: Maakt u winst en zo ja hoeveel? Voert u uw eigen administratie? Heeft u 1 of meerdere klanten, en loopt u ondernemersrisico?

Voldoet u aan deze criteria? Dan kunt u door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Om duidelijkheid te krijgen omtrent uw fiscale status adviseren wij u deze vraag aan de Belastingdienst te stellen. Uw situatie kan dan worden beoordeeld door de Belastingdienst.

De regelingen omtrent zelfstandig ondernemen en arbeidsrelaties zijn complex. Neem voor vragen daarom gerust contact met ons op.

Dienstverlening aan huis

DIENSTVERLENING & PERSONEEL AAN HUIS

Als u als gastouder kinderen opvangt in de woning van de vraagouder dan is de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ of de regeling ‘Personeel aan huis’ van toepassing. Er zijn uitzonderingen. Er is geen sprake van Dienstverlening of Personeel aan huis indien sprake is van een familierelatie of als de gastouder door de belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Dit heeft verder echter géén gevolgen voor het recht op kinderopvangtoeslag van de vraagouders.

De regeling ‘Dienstverlening aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang maximaal 3 dagen per week plaats vindt. Het aantal uur per dag maakt daarbij niet uit. De regeling ‘Personeel aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang plaats vindt vanaf 4 dagen per week. Daarbij worden ook 4 dagen per week van 1 uur aangemerkt als 4 dagen per week.

Voor zowel de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ als de regeling ‘Personeel aan huis’ gelden de onderstaande (betaling)verplichtingen. Een gastouder heeft recht op betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid), 8% Vakantietoeslag, 4 maal het aantal werkdagen doorbetaling tijdens vakantie, en 6 Weken doorbetaling van tenminste 70% van het minimum loon tijdens ziekte.

Als u voldoet aan de criteria voor zelfstandigen, dan kan dit voor u meer financiële voordelen hebben dan de regeling dienstverlening aan huis. Lees daarom ook de voordelen van een zelfstandige, voordat u een beslissing hierover maakt.

Het verschil tussen de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’ is dat de particuliere opdrachtgever (vraagouder) geen loonbelasting en premies volksverzekeringen dient af te dragen in geval van Dienstverlening aan huis. Met deze administratieve lasten dient een particuliere opdrachtgever (de vraagouder) wel rekening te houden ingeval van ‘Personeel aan huis’. Als gastouder bent u dan ook alleen verzekerd voor de verschillende werknemersverzekeringen en uitkeringen (ziektewet, WIA en WW) indien sprake is van de situatie ‘Personeel aan huis’.

Om de arbeidsverhouding tussen gastouder en vraagouder duidelijk te krijgen kunt u de belastingdienst verzoeken uw situatie te beoordelen. De regelingen Dienstverlening aan huis , Personeel aan huis en voorwaarden om aangemerkt te worden als zelfstandige zijn complex. Neem voor vragen daarom gerust contact met ons op.