BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen De kleine kroon en de vraagouder; respectievelijk De kleine kroon en de Gastouder, die opgenomen zijn in de overeenkomst vraagouder, respectievelijk de overeenkomst gastouder en de Koppelingsovereenkomst. lees meer…

Pedagogisch beleidsplan: Voor U ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau De kleine kroon. Hierin geven wij een beschrijving van onze pedagogische visie, werkwijze en opvoedingsklimaat, die alle gastouders aangesloten bij De Kleine Kroon, hanteren. In dit plan kunt U lezen op welke wijze De Kleine Kroon in samenwerking met de gastouders, de zorg voor Uw kind invult en wat wij als ‘Gastouderbureau’ belangrijk vinden om in ons programma te implementeren zodat wij de beste zorg voor Uw kind kunnen garanderen. lees meer…

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag: Kindercentra dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan de instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin. lees meer…

Handleiding behorende bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: In deze handleiding vind je de nodige uitleg en formulieren die behoren bij de Meldcode kindermishandeling. lees meer…

Reglement oudercommissie: Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen  adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).  De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. lees meer…

Toetsingskader gastouder: Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de kwaliteitsaspecten, ingedeeld naar domeinen en voorwaarden. Vastgelegd is naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt. lees meer…

Overdrachtformulier: Hierin houdt de gastouder bij hoe de opvang is verlopen, gedurende de dag.

Protocol ziekte kinderen en toedienen medicatie: Als ouder kies je o.a. voor een gastouder omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het gastoudergezin niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn. lees meer…

Verklaring vervoersregeling: Over vervoer van kinderen moeten afspraken gemaakt worden tussen vraag- en gastouder. Dit kan middels dit formulier.

Privacy statement: Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. lees meer…

Registratieformulier ongevallen: Elk ongeval tijdens de gastouderopvang dient bij gehouden te worden met dit formulier.

Buikslaap-verklaring: Als ouder kan je kiezen om je kind in te bakeren. Hierover maak je, middels dit formulier, afspraken over met de gastouder.

Interne klachten regeling: Klacht? Mocht u ergens onvrede of een klacht over hebben, laat het ons weten! De Kleine Kroon heeft een interne klachtenregeling. lees meer…

Klachtenreglement:  Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft De Kleine Kroon dit  klachtenreglement opgesteld. Iedere (ex) klant van De Kleine Kroon kan hierdoor een klacht indienen  als onze dienstverlening onverhoopt niet in orde is. Gastouderbureau De Kleine Kroon maakt voor  haar klachtenafhandeling gebruik van een neutrale, externe partij: de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang. Hier vindt u het externe klachtenreglement van De Kleine Kroon. lees meer…

GG&GD Rapport GOB De Kleine Kroon: Het inspectierapport dat is uitgevoerd door de GG&GD. lees meer…

Overeenkomst vraagouders: Hier kan je de overeenkomst die je als vraagouder met het gastouderbureau afsluit lezen. Als bijlage treft uw de koppelingsovereenkomst die je als vraag- en gastouder met elkaar afsluit. lees meer…

Overeenkomst gastouders: Hier kan je de overeenkomst die je als gastouder met het gastouderbureau afsluit lezen. lees meer…

Risico-inventarisatie: Hiermee toets De Kleine Kroon of de opvanglocatie aan de wettelijke eisen voldoet. 

Locatiemap: In deze map vindt u alle belangrijke documenten van De Kleine Kroon. De gastouder krijgt deze map bij aanvang van de opvang. De locatiemap dient te allen tijde op de opvanglocatie aanwezig te zijn. Bij inspectie kan hierom worden gevraagd. lees meer…

Sociale kaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling regio Amsterdam: Mocht je je zorgen maken over kindermishandeling, dan vind je hier alle steunpunten in Amsterdam, die u kunnen adviseren en begeleiden op dit gebied. lees meer…

Wijzigingsformulier voorziening gastouderopvang: Als gastouder bent u verplicht wijzigingen tijdig door te geven aan de gemeente en aan het gastouderbureau. Indien u als gastouder een wijziging wil indienen,bijvoorbeeld het uitschrijven van de voorziening voor gastouderopvang omdat u stopt met u opvangwerkzaamheden op die locatie, dan dient u onderdeel 6 ingevuld en ondertekend naar De Kleine Kroon te sturen. Indien u het aantal kindplaatsen wil wijziging of een nieuw adres wil doorgeven, dan kunt u dit mailen aan De Kleine Kroon. De Kleine Kroon zal er dan zorg voor dragen en dit voor u regelen bij de gemeente.